Антикорупційна програма Міністерства внутрішніх справ України на 2020–2022 роки

                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України    31 липня 2020 року  № 587  (зі
змінами, унесеними наказом Міністерства
внутрішніх справ України
31 липня 2020 року № 587)

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства внутрішніх справ України на 2020 – 2022 роки

 

Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у МВС

      Антикорупційну програму Міністерства внутрішніх справ України на 2020-2022 роки (далі – Антикорупційна програма МВС) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» з урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», від 23 серпня 2017 р. № 576-р  «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції», від 15 листопада 2017 р. № 1023-р «Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року», від 21 серпня 2019 р. № 693-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року», а також положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 р. № 126, зареєстрованим у Мін’юсті 28 грудня 2016 р. за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  від 19 січня 2017 року № 31, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 р.  № 1379, зареєстрованим у Мін’юсті 22 січня 2018 р. за № 87/31539.

          Політика Міністерства внутрішніх справ України щодо запобігання і протидії корупції в апараті МВС та територіальних органів з надання сервісних послуг МВС (далі – територіальні органи), закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також у Національній гвардії України, Національній поліції, Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній міграційній службі України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – система МВС), ґрунтується на таких підходах:

забезпечення дотримання прав людини і основних свобод;
дотримання стандартів доброчесності на публічній службі;
нетерпимість до корупції;
розвиток кадрового потенціалу;
ефективність та законність використання бюджетних коштів;
відкритість і прозорість процесів підготовки та прийняття публічних рішень;
створення механізмів партнерства з інститутами громадянського суспільства.

      В основу розроблення Антикорупційної програми МВС покладено такі принципи:

відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;
удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;
участь працівників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;
відповідальність та невідворотність покарання працівників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;
регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

      Антикорупційна програма МВС розроблена на середньостроковий період і є логічним продовженням реалізації заходів, які передбачалися в попередніх антикорупційних програмах Міністерства внутрішніх справ України на 2016, 2017, 2018  та на 2019 роки, – програмах, розроблених в умовах реформованого наприкінці 2015 року Міністерства внутрішніх справ України. При її розробленні враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності МВС, а також результатів виконання Антикорупційної програми МВС на 2019 рік. Як свідчить аналіз, із 114 заходів, які заінтересовані підрозділи, органи/формування чи установи МВС повинні були виконати, у 2019 році виконано 113 заходів або 99 % (у 2018 було виконано 98%, у 2017 році – 91%,), не виконано 1 або 1 % (у 2018 році – 2 %, у 2017 році – 9 %).

      В Антикорупційній програмі МВС, зокрема:

визначено мету;
наведено шляхи і способи зниження рівня корупції в системі МВС;
міститься звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС, проведеної комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми на виконання резолюції Міністра внутрішніх справ України від 01 листопада 2019 року до доповідної записки начальника Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС
№ 34283 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС та підготовку проєкту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки», у тому числі, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків (додаток 1);
розроблено заходи із запобігання і протидії корупції в системі МВС, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, а також  зазначено індикатори виконання заходів (очікувані результати) (додаток 2);
визначено процедуру моніторингу її виконання.

Мета Антикорупційної програми МВС

      Метою Антикорупційної програми МВС є:

      удосконалення системи запобігання і протидії корупції в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС;
забезпечення координації системи запобігання і протидії корупції в Національній гвардії України, Національній поліції, Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій,  Державній міграційній службі України;
подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі МВС та підвищення рівня довіри громадян до діяльності правоохоронних органів.

Шляхи та способи розв’язання проблеми

      Проблему зниження рівня корупції в системі МВС передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль керівництва Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,  Державної міграційної служби України, а також керівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, та громадських організацій, спрямованих на продовження здійснення заходів у сфері антикорупційної політики, які розпочалися у 2016 році, за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;
реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами,  розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;
удосконалення процесу надання адміністративних послуг;
участь у реалізації заходів, що належать до компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р, та  Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2017 р. № 576-р.;
співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів.

Процедури з моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду
Антикорупційної програми МВС

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми МВС здійснюється комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України (далі – комісія), склад якої затверджується наказом Міністра внутрішніх справ. До складу комісії включаються особи, які знають особливості діяльності МВС, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості та експерти (за згодою).

До роботи комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів апарату МВС, його територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу.

Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на півріччя. Підготовка та організація засідання комісії покладається на Управління.

Рішення комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми МВС.

У період між засіданнями комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми МВС, формування пропозицій у разі необхідності в її корегуванні та поточний моніторинг здійснюється Управлінням, яке в разі необхідності інформує про хід виконання Антикорупційної програми МВС державного секретаря Міністерства.

Громадський контроль

Антикорупційної програми МВС здійснюється громадськими організаціями через Громадську раду при МВС. До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції та представники громадянського суспільства.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою МВС, проводиться комісією не рідше одного разу на півріччя. Стан виконання передбачених програмою заходів визначається за такими критеріями: «Виконано» або «Постійно виконується»  – у разі якщо запланований захід у звітному періоді виконано або постійно виконується протягом звітного періоду;

«У стадії виконання» – у разі якщо у звітному періоді виконання заходу розпочато; «Не виконано» – у разі якщо виконання  заходу у звітному періоді не розпочиналося.

За результатами узагальнення інформації, наданої відповідальними за виконання Антикорупційної програми МВС, про стан виконання передбачених цією програмою заходів Управління готує для розгляду на засіданні комісії довідку, у якій, зокрема, зазначається інформація про кількість виконаних передбачених Антикорупційною програмою МВС заходів та їх частку (у відсотках) у загальній кількості заходів, що мали бути виконані у відповідному звітному періоді: І півріччя, календарний рік.

За результатами розгляду інформація про стан виконання Міністерством Антикорупційної програми МВС подається до Національного агентства з питань запобігання корупції та розміщується на офіційному вебсайті МВС у рубриці «Запобігання корупції».

Антикорупційна програма МВС підлягає перегляду в разі:

визначення Верховною Радою України засад антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) протягом 30 днів з дня набрання чинності відповідного законодавчого акта;
затвердження Кабінетом Міністрів України державної програми з виконання Антикорупційної стратегії протягом 30 днів з дня набрання чинності відповідного рішення Уряду;
надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо вдосконалення (конкретизації) її положень;
прийняття інших актів законодавства у сфері запобігання корупції;
якщо в процесі реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою МВС, виявлено недостатню їх ефективність або за результатами дослідження (аналізу) внутрішнього/зовнішнього середовища МВС виявлено нові корупційні ризики у його діяльності.

Перелік скорочень,
які використовуються в додатках до Антикорупційної програми МВС

АДПС – Адміністрація Державної прикордонної служби України
ГСЦ – Головний сервісний центр МВС
ГУ НГУ – Головне управління Національної гвардії України
ДБДКМП – Директорат безпеки державного кордону та міграційних процесів МВС
ДВА – Департамент внутрішнього аудиту МВС
ДДМР – Департамент державного майна та ресурсів МВС
ДДУВС – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ДЗДА – Департамент забезпечення діяльності апарату МВС
ДІ – Департамент інформатизації МВС
ДК – Департамент комунікації МВС
ДМС –  Державна міграційна служба України
ДМСП – Департамент міжнародного співробітництва МВС
ДНДЕКЦ – Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
ДНДІ –  Державний науково-дослідний інститут МВС
ДОАР – Департамент організаційно-апаратної роботи МВС
ДОЗР – Департамент охорони здоров’я та реабілітації МВС
ДП – Департамент персоналу МВС
ДПБПЗЗП – Директорат публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку МВС
ДПРСД – Департамент з питань режиму та службової діяльності МВС
ДСНС –  Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ДСПЄІ – Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції МВС
ДУ «ЦОП МВС» – Державна установа «Центр обслуговування підрозділів МВС»
ДФОП – Департамент фінансово-облікової політики МВС
ДЦЗ – Директорат цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків МВС
ДЮЗ – Департамент юридичного забезпечення МВС
ДЮІ – Донецький юридичний інститут МВС
КМЄС – Консультативна місія Європейського Союзу в Україні
ЛДУВС – Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
ЛьвДУВС – Львівський державний університет внутрішніх справ
НАВС – Національна академія внутрішніх справ
НГУ – Національна гвардія України
НПУ – Національна поліція України
ОДУВС – Одеський державний університет внутрішніх справ
РСЦ ГСЦ– регіональний сервісний центр ГСЦ МВС (філія ГСЦ МВС)
СВТО – Сектор взаємодії з територіальними органами МВС
СРП – Сектор по роботі з підприємствами МВС
ТСЦ – територіальний сервісний центр МВС
УЗК – Управління запобігання корупції МВС
УЛ – Управління ліцензування МВС
ХНУВС – Харківський національний університет внутрішніх справ
ЦОВВ – центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

 Начальник Управління
запобігання корупції та проведення
люстрації МВС      о/п згідно з оригіналом          Анатолій ФОДЧУК

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ __ ______ 2020 р.